Bēgļiem vai alternatīvo statusu ieguvušām personām

Tiesību akti
Iesnieguma veidlapa
Noderīga informācija par cita veida pabalstiem

Tiesības saņemt pabalstu

ir bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, kura ir darbspējīgā vecumā (personas dzīvesposms no 15 gadu vecuma līdz Latvijas Republikā noteiktajam vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai) pabalsta pieprasīšanas dienā, ja:

  • persona strādā (ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais);
  • persona nestrādā (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), tai ir bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss un tā pilda bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus, tostarp iesaistās valsts valodas apguves programmās.

NVA nav jāreģistrējas personai:

● kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi I vai II invaliditātes grupu,
● kura klātienē iegūst izglītību akreditētā izglītības iestādē Latvijā.

Pabalstu par nepilngadīgu personu ir tiesīgs pieprasīt un saņemt viens no vecākiem vai tā likumiskais pārstāvis, uzrādot dokumentu, kas apliecina likumiskās tiesības pārstāvēt nepilngadīgo personu bez pavadības.

Ja bērns ir sasniedzis 15 gadu vecumu un mācās izglītības iestādē Latvijā, tad par vispārizglītojošo skolu audzēkņiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas saņem elektroniski.

Savukārt,  ja bērns ir sasniedzis 15 gadu vecumu un mācās klātienē arodskolā vai augstskolā Latvijā, tad  pabalsta pieprasītājam ir nepieciešams iesniegt VSAA izziņu no attiecīgās izglītības iestādes.

Pabalsta pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs VSAA iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot šajā iesniegumā prasīto informāciju.

Pabalsta izmaksas periods

  • Bēglim ir tiesības saņemt pabalstu 10 mēnešus 12 mēnešu periodā no bēgļa statusa iegūšanas dienas.
  • Alternatīvo statusu ieguvušai personai ir tiesības saņemt pabalstu 7 mēnešus 12 mēnešu periodā no alternatīvā statusa iegūšanas dienas.

Ja bēglis vai alternatīvo statusu ieguvusī persona strādā, pabalstu maksā ne ilgāk par trim mēnešiem no darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšanas dienas.

Ja alternatīvo statusu ieguvušai personai, kura ir saņēmusi vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu, piešķir bēgļa statusu, tai ir tiesības saņemt pabalstu kā bēglim par laikposmu, kas kopā ar iepriekš izmaksātā pabalsta laikposmu nepārsniedz 10 mēnešus.

Pabalstu neizmaksā par laikposmu, kad persona

  • atrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā;
  • atrodas ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kuras pakalpojumu pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;
  • nav pildījusi bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus.

Pabalsta apmērs

  • pilngadīgai personai – 139,00 euro mēnesī,
  • ja personas ir laulātie, tad vienai personai – 139,00 euro, otrai personai – 97,00 euro mēnesī;
  • nepilngadīgai personai– 97,00 euro mēnesī.

Pabalsta piešķiršana

Pabalstu piešķir no dienas, kad VSAA iesniegts iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, VSAA amatpersona pieņem par katru personu atsevišķi 10 darbdienu laikā pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas.

Pabalsta saņemšana

Piešķirto pabalstu reizi mēnesī līdz 10.datumam VSAA pārskaita uz personas iesniegumā norādīto personīgo Latvijas Republikas kredītiestādes kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas un to izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi.

Pabalstu nepilngadīgajai personai pārskaita viņas likumiskajam pārstāvim.

Der zināt

Nepamatoti saņemto vai pārmaksāto pabalsta summu pabalsta saņēmējam ir pienākums labprātīgi atmaksāt valsts budžetā.

Publicēšanas datums: [06.03.2020]