Tiesības saņemt invaliditātes pensiju ir apdrošinātai personai, ja tā:

 • nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • ir atzīta par personu ar invaliditāti (izņemot, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība pēc 1997.gada 1.janvāra);

Informāciju par invaliditātes noteikšanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

 • apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem;
 • nesaņem citas valsts vecuma pensiju (izņemot gadījumus, ja pensija piešķirta saskaņā ar starpvalstu līgumu vai Regulu Nr.883/2004);
 • dzīvo Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drosības jomā.

I un II grupas invaliditātes pensijas apmērs ir atkarīgs:

 • no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ko nosaka par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo piecu gadu laikā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas;
 • no personas individuālā apdrošināšanas stāža;
 • no maksimāli iespējamā apdrošināšanas stāža, kuru nosaka no 15 gadu vecuma līdz likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai.

I un II grupas invaliditātes pensijas aprēķina pēc formulas, kas norādīta likuma “Par valsts pensijām” 16.pantā.

III grupas invaliditātes gadījumā pensija tiek noteikta  invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī, kas ir - 136 euro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 euro, līdzšinējā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra vietā.

Invaliditātes pensija minimālā apmērā tiek piešķirta arī tad, ja persona piecus gadus pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas nav bijusi pakļauta invaliditātes apdrošināšanai.

No 2021.gada 1.janvāra invaliditātes pensiju minimālie apmēri:

I grupas invaliditātes gadījumā – 217,60 euro, II grupas invaliditātes gadījumā – 190,40 euro,  III grupas invaliditātes gadījumā – 136 euro.

Personām ar invaliditāti, kas sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un uzkrājuši nepieciešamo apdrošināšanas stāžu, invaliditātes pensijas vietā piešķirama vecuma pensija.

Piemaksa pie pensijas

No 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Latvijā dzīvojošiem invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un tika ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, piešķīra piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu.

No 2010.gada 1.janvāra tiesības uz piemaksu ir arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs dzīvojošiem.

Piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, nosaka personām, kurām invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim.

Piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu –

 • 1,07 euro apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim;
 • 1,61 euro apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecuma sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim.

2021.gada 1.oktobrī piemaksas apmērs pie invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim, ir noteikts attiecīgi 1,16 (1,11x1,0423) euro un 1,74 (1,67x1,0423) euro.  

Pensiju indeksācija

2021.gada 1.oktobrī pārskatāmas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2021.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 470 euro, bet pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuru apmērs pārsniedz 454 euro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 470 euro.

Personām ar I grupas invaliditāti pensijas pārskatāmas neatkarīgi no to apmēra. Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.

2021.gada 1.oktobrī pārskatāmām invaliditātes pensijām piemēro indeksu 1,0423.

Pensiju pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā. Pensijas piegādi  dzīvesvietā  nodrošina VAS Latvijas pasts par  maksu – 2,39 euro, ko VSAA ietur no izmaksājmās pensijas. Piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim izmaksā piešķirtajā apmērā vienlaicīgi ar pensiju.

No summas, kuru veido invaliditātes pensija un piemaksa, ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12.panta 5.daļu, 13.pantu.

Ja pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt pārskaitīt uz personas kontu Latvijā (ja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi). Šo procesu nosaka 2009.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr.542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”.

Pirms izbraukšanas nepieciešams vērsties VSAA nodaļā, kur:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, norādot adresi ārvalstī un kredītiestādes kontu.

Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstī un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētais pieprasījums jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, tam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas sagatavotu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Lai nodrošinātu pensijas izmaksu arī turpmāk, tad minētie dokumenti VSAA ir jāiesniedz katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim.

Tiesības saņemt piemaksu pie pensijas persona zaudē, ja izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izņemot Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Ja persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi kādā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, vai arī, ja VSAA rīcībā nav informāciju par personas pastāvīgo dzīvesvietu šajās valstīs, tad, lai varētu saņemt piemaksu, VSAA nodaļai ir jāsaņem informācija par dzīvesvietu no personas vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentās institūcijas. Lai apstiprinātu dzīvesvietu, persona var nosūtīt pa pastu vai iesniegt VSAA nodaļā dalībvalsts notāra izdotu dzīvības apliecinājumu vai atbildīgās institūcijas izsniegtu dokumentu par dzīvesvietu.

Vai strādājošs 2.grupas invaliditātes pensijas saņēmējs var veikt pensijas pārrēķinu?

Ja par periodu pēc invaliditātes pensijas (I vai II grupas invaliditātes gadījumā) piešķiršanas vai pārrēķināšanas ir veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas, piešķirtā pensija, pamatojoties uz tās saņēmēja pieprasījumu, pārrēķināma, bet ne biežāk kā reizi gadā.

Invaliditātes pensiju sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15.datumam ieskaitot. Ar nākamā mēneša pirmo dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15.datuma

 • Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
 • Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I.grupas invaliditāti
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
 • Vecuma pensija
 • Apdrošināšanas atlīdzība