VSAA uzsākusi projektu par elektroniskas informācijas apmaiņas ieviešanu starp Eiropas kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un Nacionālais veselības dienests (NVD) 2018.gada martā uzsāka projekta “LatEESSI” īstenošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt datu elektronisku apmaiņu starp Latvijas un citu ES dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā, aizstājot pašreizējo papīra formāta dokumentu izmantošanu ar elektronisku informācijas apmaiņu. Tas būtiski paātrinās dalībvalstu kompetento institūciju savstarpējās datu apmaiņas procesus.

Šobrīd Latvijas kompetentās institūcijas VSAA un NVD apmainās ar 53 tūkstošiem dokumentu gadā, bet tā kā dalībvalstu ietvaros migrējošo Latvijas iedzīvotāju skaits palielinās, atbilstoši pieaug arī to iedzīvotāju skaits, kas vēršas Latvijas un citu valstu sociālās drošības iestādēs ar pensiju un pabalstu pieprasījumiem, kā arī izmanto veselības aprūpes pakalpojumus, kas arī nākotnē veicinās vēl lielāku informācijas apmaiņas apjoma pieaugumu.

Projekta „LatEESSI” īstenošanai VSAA ir piesaistījusi finansējumu no Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility – CEF). Kopējās projekta izmaksas ir 2 632 480 EUR, INEA finansējums – 1 974 360 EUR (75 %), Latvijas valsts finansējums – 658 120 EUR (25 %).  Projekta vadošā iestāde ir VSAA, sadarbības partneris NVD. Projekta īstenošanas termiņš ir 2020.gada 29.februāris.

Šobrīd projekta ietvaros VSAA veikusi piekļuves punkta (Access Point) testa vides, kā arī nacionālās aplikācijas aizstājēja (EK projektā saukts RINA – Reference Implementation of National Implementation) testa vides izveidi un veikusi veiksmīgu testa ziņu apmaiņa ar Igauniju. Kā arī, ir veikta aprīkojuma (serveru) iegāde piekļuves punkta un RINA akcepttesta un produkcijas vides izveidei.

Tāpat kopš 2018.gada aprīļa norit darbs pie iepirkuma “LatEESSI informācijas sistēmu (IS) izstrāde” (id.Nr. VSAA-2018/50), kā rezultātā tiks slēgti līgumi ar ārpakalpojumu sniedzējiem par izmaiņu veikšanu VSAA informācijas sistēmā SAIS, pielāgojot to informācijas apmaiņai, kā arī par jaunas NVD IS izveidi, kura nodrošinās informācijas apmaiņu veselības aprūpes jautājumos. Paredzamais līgumu slēgšanas termiņš ar IS izstrādātājiem ir 2018.gada oktobris.

Publicēšanas datums: [17.09.2018]