Turpinās elektroniskas informācijas apmaiņas starp ES/EEZ dalībvalstīm sociālās drošības un veselības aizsardzības jomās ieviešana

Latvijas dalība Eiropas Savienībā sniedz iedzīvotājiem iespēju dzīvot un strādāt citās dalībvalstīs un, sociālā riska gadījumos – saslimšana, bezdarbs, bērna kopšana, vecums, invaliditāte un citos gadījumos, saņemt atbalstu no savas dzīvesvietas vai nodarbinātības valsts. Iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, kura valsts ir atbildīga par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu, ir tiesības iesniegt pieprasījumu savas dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajā iestādē. Savukārt iestādēm ir pienākums sadarboties, apmainoties ar informāciju, kas ir nepieciešama attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, informācija par dzīvesvietas dalībvalstī uzkrāto apdrošināšanas stāžu, saņemtajiem pakalpojumiem.

Lai šī sadarbība būtu efektīva, visu Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices kompetentās institūcijas sociālās drošības jomā īsteno projektu „LatEESSI”, kura mērķis ir līdz 2021.gadam pakāpeniski pāriet uz elektronisku informācijas apmaiņu starp institūcijām.

Latvijā šī projekta īstenošanā piedalās Latvijas kompetentās iestādes Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un Nacionālais veselības dienests (NVD).

Projekta pirmais posms ir noslēdzies. VSAA ir ieviesta Eiropas Komisijas izstrādātā informācijas sistēma – vienotais piekļuves punkts (Access Point), kas nodrošinās informācijas apmaiņu ar pārējām dalībvalstīm. Ieviesta arī Eiropas Komisijas informācijas sistēma informācijas sagatavošanai un apstrādei (RINA Reference Implementation of National Implementation). VSAA projekta pirmo posmu pabeidza 2019.gada 31.maijā, uzsākot elektronisku informācijas apmaiņu bezdarba jautājumos. Pašreiz informācijas apmaiņa notiek jau ar desmit dalībvalstīm. NVD projekta pirmo posmu noslēdza septembra sākumā, uzsākot elektronisku informācijas apmaiņu savā kompetencē esošo veselības apdrošināšanas jautājumu risināšanā.

Projekta otrais posms turpināsies līdz 2020.gada pirmajam ceturksnim un tā ietvaros paredzēta Eiropas Komisijas sistēmu integrēšana ar VSAA un NVD pamatdarbības sistēmām, lai būtu iespējas elektronizēt visu pakalpojumu sniegšanas procesu. Tas ļaus operatīvāk izskatīt klientu lietas un saīsināt laiku lēmumu pieņemšanai par pakalpojumu piešķiršanu. Procesa elektronizācija ļaus ietaupīt arī resursus, kas pašlaik tiek tērēti papīra dokumentu sagatavošanai un nosūtīšanai.

Projekta „LatEESSI” īstenošanai VSAA ir piesaistījusi finansējumu no Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive AgencyINEA) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe FacilityCEF). Kopējās projekta izmaksas ir 2 632 480 eiro, INEA finansējums – 1 974 360 eiro (75 %), Latvijas valsts finansējums – 658 120 eiro (25 %). Projekta vadošā iestāde ir VSAA, sadarbības partneris NVD. Projekta īstenošanas termiņš ir 2020.gada 29.februāris.

Publicēšanas datums: [23.10.2019]