Samazinājies pakalpojumu pieprasīšanas termiņš līdz 6 mēnešiem

Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, kā arī apbedīšanas pabalstu un apdrošināšanas atlīdzību (atlīdzība par darbspēju zaudējumu, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu un atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību) 2016.gadā var pieprasīt  mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas. Iepriekš šos pakalpojumus bija tiesības pieprasīt 12 mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas.

Piemēram: ja bērna tēvam atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu piešķirts laikā no 2016.gada 10.janvāra līdz 19.janvārim, tad iesniegums paternitātes pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā, proti, līdz 2016.gada 10.jūlijam.

Ja pabalstu pieprasa vēlāk, tad to piešķir tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem, neiekļaujot nokavēto periodu, kas bijis pirms šiem sešiem mēnešiem.

Iesniegums slimības un maternitātes pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās darbnespējas dienas.

Iesniegums paternitātes pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās atvaļinājuma dienas, kas piešķirts tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu.

Iesniegums vecāku pabalsta piešķiršanai jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no dienas, kad radušās tiesības uz vecāku pabalstu.

Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves dienas.

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par darbspēju zaudējumu jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no dienas, kad VDEĀVK ir noteikusi darbspēju zaudējuma pakāpi un invaliditātes grupu.

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimības dēļ jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no apgādnieka, apdrošinātās personas, nāves dienas.

Iesniegums kompensēt ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumus, kas radušies sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību jāiesniedz 6 mēnešu laikā no izdevumu apliecinošo maksājumu dokumentu izsniegšanas. Iesniegumam jāpievieno dokumenti un maksājuma čeki, kas pamato izdevumus par veiktajām medicīniskajām manipulācijām.

Izmaiņas minēto pakalpojumu pieprasīšanas termiņos nosaka grozījumi likumos „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” un „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”.

Iesniegumu veidlapas atrodamas šeit

Publicēšanas datums: [27.03.2018]