Pensijas saistībā ar Apvienoto Karalisti no 2021.gada 1.janvāra

Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un arī citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi, kuri 2020.gada 31.decembrī dzīvoja un strādāja Apvienotajā  Karalistē un turpina to darīt, un kuriem ir izpildījušies nosacījumi Latvijas pensijas piešķiršanai (sasniegts nepieciešamais pensionēšanās vecums, uzkrāts nepieciešamais apdrošināšanas stāžs u.c.), arī pēc 2021.gada 1.janvāra, t.i., kad beidzas Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) pārejas periods, var pieprasīt Latvijas pensiju par Latvijas apdrošināšanas periodiem. Šādu iespēju paredz AK izstāšanās līgums no ES.

AK dzīvojošie pieprasījumu Latvijas pensijai var iesniegt ar AK kompetentās iestādes (International Pension Centre, The Pension Service 11) starpniecību, nosūtīt pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, vai izmantot www.latvija.lv pieejamos iesnieguma veidus. Pensijas saņemšanai jānorāda kredītiestādes konts Apvienotajā Karalistē.

Tāpat arī  Latvijā dzīvojošie AK pilsoņi, Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un arī citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi, kuriem līdz 2020.gada 31.decembrim ir uzkrāti apdrošināšanas periodi AK, ar pieprasījumu AK pensijas piešķiršanai, var vērsties VSAA vai AK kompetentajā iestādē.

Lai nodrošinātu pensiju piešķiršanu, VSAA un AK kompetentā iestāde apmainās ar nepieciešamo informāciju.

Ja VSAA rīcībā nav informācija par personas Latvijas apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, tad persona nepieciešamos dokumentus iesniedz VSAA kādā no šiem veidiem: ar AK kompetentās iestādes starpniecību, nosūta VSAA pa pastu notariāli apstiprinātas kopijas, nosūta elektroniski atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai arī iesniedz VSAA.

2020.gada 24. decembrī AK un ES ir panākusi vienošanos par to, kā starp abām pusēm noritēs sadarbība pēc AK izstāšanās no ES pārejas perioda beigām.

Vienošanās pamatā ir līgumi vairākās jomās, t.sk. sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā. Tiek noteikti nosacījumi cilvēku mobilitātei un sociālajai aizsardzībai, ES pilsoņiem no 2021.gada 1.janvāra uzturoties, strādājot un pārvietojoties uz AK vai AK pilsoņiem uzturoties, strādājot un pārvietojoties uz ES. Vienošanās ietver sadarbību arī pensiju jautājumā. Tādējādi būs noregulētas arī abu pušu nākotnes attiecības. Līgums sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā stāsies spēkā pēc tā ratifikācijas.

 

Publicēšanas datums: [11.01.2021]