Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2019.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 2019.gada 1.oktobrī indeksē pensijas un atlīdzības vai to daļu apmēru, kas  nepārsniedz 420 eiro mēnesī.

Tas nozīmē, ka indeksē visas pensijas un atlīdzībaskas nepārsniedz 420 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 420 eiro, indeksē tikai daļu no piešķirtās summas – 420 eiro.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas apmēru.

Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.
Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2019.gada 30.septembrim.

2019.gada 1.oktobrī pārskatāmām vecuma pensijām piemēro šādus indeksus:

  • 1,0719, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
  • 1,0805, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
  • 1,0891, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
  • 1,0977, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadi.

2019.gada 1.oktobrī pārskatāmām invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām piemēro indeksu 1,0719.

Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.
Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 26. pantu.

2019.gada 1.oktobrī pārskata piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, piemērojot:

  • 1,61 eiro – ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim;
  • 1,07 eiro – ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no 1997.gada 1.janvāra.

Publicēšanas datums: [20.09.2019]