Izmaiņas VSAA pakalpojumos, kas stājas spēkā no 2016.gada 1.janvāra

Pensionēšanās vecums palielinās par trim mēnešiem

  • Pensionēšanās vecums 2016.gadā būs 62 gadi un 9 mēneši, iepriekšējā gadā noteikto 62 gadu 6 mēnešu vietā.
  • Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums 2016.gadā būs 60 gadi un 9 mēneši, iepriekšējā gadā noteikto 60 gadu 6 mēnešu vietā.

Nepieciešamais apdrošināšanas stāžs 2016.gadā vecuma pensijas saņemšanai – 15 gadi, bet priekšlaicīgās vecuma pensijas saņemšanai – 30 gadi.

Pensiju piešķiršana/pārrēķināšana 2016.gadā

Piešķirot vai pārrēķinot  pensijas pēc 2016.gada 1.janvāra, no 2009.gada līdz 2015.gadam noteikto indeksu vietā tiks izmantots indekss „1”.

Ar „1” tiek aizstāti šādi noteiktie indeksi:
2009.gadam  – 0,9622
2010.gadam –  0,7978
2011.gadam –  0,9945
2012.gadam –  1,0618
2013.gadam –  1,0758
2014.gadam –  1,0766
2015.gadam –  1,0620

2010.gadā piešķirto/pārrēķināto pensiju pārskatīšana

2016.gadā personām, kurām laikā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” piešķirtas vai pārrēķinātas vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, tās tiks pārskatītasar izlīdzinātiem apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem, pārrēķinot piešķirtās/pārrēķinātās pensijas sākuma kapitālu un pensijas kapitālu.

Ievērībai!

  • pensijas apmēra pārskatīšanu VSAA veiks bez personas pieprasījuma
  • pensijas tiks pārskatītas no 2016.gada 1.janvāra, un pārskatīto pensiju izmaksa tiks nodrošināta ne vēlāk kā 2016.gada augustā.

Izdienas pensijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem

No 2016.gada 1.janvāra tiesības uz izdienas pensiju ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem, kuri iesaistīti neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā.

Tiesības uz izdienas pensiju ir NMPD darbiniekiem, kuri sasnieguši 55 gadu vecumu vai neatkarīgi no vecuma atbilstoši Veselības darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdzienam ir atbrīvoti no darba Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā veselības stāvokļa dēļ un kuru izdienas stāžs nav mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie pieci gadi nostrādāti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.

Tiesības uz izdienas pensiju ir darbiniekiem, kas atbrīvoti no darba Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā pēc 2016.gada 1.janvāra un nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu.

Lai saņemtu izdienas pensiju, personai pēc atbrīvošanās no darba Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā VSAA jāiesniedz:

  • izdienas pensijas pieprasījums;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsniegtās izziņas par izdienas pensijas pieprasītāja izdienas stāžu un par darba samaksu, no kuras aprēķina izdienas pensiju, ja tādas ir personas rīcībā.

Ievērībai!

Lēmumus par periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.martam saņemtajiem iesniegumiem VSAA pieņems 2016. gada  aprīlī .

Pakalpojumu pieprasīšanas termiņa izmaiņas

Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, kā arī apbedīšanas pabalstu un apdrošināšanas atlīdzību (atlīdzība par darbspēju zaudējumu, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu un papildu izdevumu kompensācija) varēs pieprasīt  6 mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas. Iepriekš šos pakalpojumus bija tiesības pieprasīt 12 mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas.

Piemēram: ja bērna tēvam atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu piešķirts laikā no 2016.gada 10.janvāra līdz 19.janvārim, tad iesniegums paternitātes pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā, proti, līdz 2016.gada 10.jūlijam.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]