Bērna adopcijas pabalsts

No 2019.gada 1.jūlija adoptētājiem ir tiesības uz jaunu valsts sociālo pabalstu – bērna adopcijas pabalstu.

Tiesības saņemt šo pabalstu ir vienam no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē, proti, aprūpes institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē, un kura adoptētie bērni uz 2019.gada 1.jūliju nav sasnieguši 18 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.  

Pabalstu nepiešķirs, ja adoptēts otra laulātā bērns, kā arī adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta apmērs mēnesī ir vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam:

  • no bērna piedzimšanas līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 eiro mēnesī (25% apmērā no noteiktās minimālās mēneša darba algas, t.i., no 430 eiro).
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 129 eiro mēnesī (30% apmērā no noteiktās minimālās mēneša darba algas, t.i., no 430 eiro).

Pabalsta piešķiršana un izmaksa

  • Ja tiesas spriedums stājies spēkā 2019.gada 1.jūlijā vai vēlāk – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabalstu piešķirs no dienas, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.
  • Ja tiesas spriedums stājies spēkā līdz 2019.gada 1.jūlijam – VSAA  pabalstu piešķirs no 2019.gada 1.jūlija.

 ! VSAA  pabalstu par periodu no 2019.gada 1.jūlija piešķirs un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.oktobrim.

Piemēram, ja pabalsts būs piešķirts no 1.jūlija, tad par jūliju, augustu un septembri, proti, par visiem trim mēnešiem pabalstu izmaksās līdz 1.oktobrim, kam turpmāk sekos regulāra pabalsta ikmēneša izmaksa.

Pabalsta pieprasīšana

Nepieciešams iesniegums pabalsta piešķiršanai. Sākot no 1.jūlija VSAA adresētu iesniegumu, izmantojot veidlapu (Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā var iesniegt:

  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā;
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA Rīgas pilsētas Zemgales nodaļai: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002;
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi zemgale@vsaa.gov.lv.

! Iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža.

Gadījumā, ja VSAA rīcībā nebūs informācija par tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu, pabalsta pieprasītājam būs vai nu jāuzrāda tiesas spriedums, vai jāiesniedz apliecināta tā kopija klātienē jebkurā VSAA nodaļā, vai arī jānosūta apliecināta sprieduma kopija VSAA Zemgales nodaļai pa pastu.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu VSAA pieņems mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Pabalstu VSAA izmaksās ik mēnesi no tā piešķiršanas dienas līdz adoptētā bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Šo pabalstu izmaksās vienlaikus ar citiem pabalstiem, kas adoptētājam piešķirti par bērna audzināšanu un kopšanu.

Paskaidrojoši piemēri

Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2015.gada 20.martā. 2019.gada 1.jūlijā adoptētais bērns ir 6 gadus vecs. Bērna adopcijas pabalstu ir tiesības saņemt no 2019.gada 1.jūlija līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2019.gada 20.septembrī. Adoptētais bērns ir 2 gadus vecs. Bērna adopcijas pabalstu ir tiesības saņemt no 2019.gada 20.septembra līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2000.gada 20.martā. Līdz 2019.gada 1.jūlijam adoptētais bērns jau ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Šādā gadījumā  bērna adopcijas pabalstu nepiešķir,  jo adoptētais bērns jau ir pilngadīgs.

Bērna adopcijas pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.2 pantu un 23.04.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu” (stājas spēkā 01.07.2019.).

Publicēšanas datums: [29.05.2019]