SIA „ASERVICE”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 04.oktobra rīkojumu Nr.01-2/169 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2016/158) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700), fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/158
Līguma (iepirkuma) veids: Pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 31.10.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 19.10.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ASERVICE”  24824,25 EUR
(divdesmit četri tūkstoši astoņi simti divdesmit četri euro 25 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: Noslēgšanas datums 25.11.2016.
Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]