„SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana” 2018/124

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2018.gada 5.oktobra rīkojumu Nr. 01-2/195 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/124

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 22.10.2018. plkst. 11:00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 10.10.2018.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 SIA „AService”,27108,10 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts astoņi euro 10 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

27.11.2018.; līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [07.10.2020]