Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/147

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „REMCE SERVISS” EUR 16127.00 (sešpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

18.02.2019.
Izpildes termiņš: 18.02.2019. un ir spēkā līdz visu līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

 

Publicēšanas datums: [05.03.2019]