Personāla vadības un finanšu uzskaites sistēmas HRB apkalpošana un uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” noteikta komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Inese Cīrule, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/59

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Personāla vadības un finanšu uzskaites sistēmas HRB apkalpošana un uzturēšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):

12.04.2018. plkst. 11:00

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

SIA „AGroup”, 74556,00 EUR  bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

09.05.2018.; no līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei.

Procedūras ziņojums 

Līguma teksts

Sīkāka informācija un paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [10.05.2018]