Piekļuves kontroles sistēmas iekārtu uzstādīšana, ierīkošana un nodošana ekspluatācijā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/198

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Piekļuves kontroles sistēmas iekārtu uzstādīšana, ierīkošana un nodošana ekspluatācijā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „INTERMATIC” EUR 1222,25 (viens tūkstotis divi simti divdesmit divi euro un 25 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

27.12.2018.
Izpildes termiņš: 27.12.2018. – un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [03.01.2019]