Daugavpils

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Daugavpils reģionālās nodaļas un
dokumentu glabātuves izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Daugavpils reģionālās nodaļas un dokumentu glabātuves izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams pilsētas centrā, ar labu sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem, t.i., no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Nepieciešamā platība:

Būvju/telpu platība:
·       biroja telpām ~1000 m2;
·       dokumentu glabātuves telpām ~250 m2.

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpām ir jābūt labiekārtotām (ar kanalizāciju, ūdensapgādi, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu). Telpām jābūt aprīkotām ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju. Tiek nodrošināta ēkas tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope un telpu apsaimniekošana atbilstoši sanitārajām normām.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils reģionālās nodaļas un dokumentu glabātuves izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā:

Līdz 2018.gada 28.septembrim plkst.11.00

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Varakļānu iela 2 (bijušā Fridriķa iela 9), Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

„Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība”

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Daugavpils, Ģimnāzijas iela 10

Kadastra numurs:

0500 001 6804

Platība:

biroja telpām – 998,20 m2 un dokumentu glabātuves telpām – 249,00 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Salmene”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

3,31 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī – biroja telpām;
2,56 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī – dokumentu glabātuves telpām.

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2021.gada 31.decembrim

 

 

Publicēšanas datums: [07.11.2018]