Nedzīvojamo telpu noma Dobelē, Brīvības ielā 10b

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/110

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Nedzīvojamo telpu noma Dobelē, Brīvības ielā 10b

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Dobeles biznesa centrs Pils” nomas maksa mēnesī EUR 138,67 (viens simts trīsdesmit astoņi euro un 67 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

05.12.2018.
Izpildes termiņš: 01.03.2019. – līdz 28.02.2022, un līdz Pušu saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [03.01.2019]