VSAA komunikācijas koncepcijas un aktivitāšu plāna izstrāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2018/27

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

VSAA komunikācijas koncepcijas un aktivitāšu plāna izstrāde

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 
SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības” EUR 4865,00 (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 
19.03.2018. 
Izpildes termiņš: 19.03.2018. – 02.05.2018., un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien līgums nav izbeigts pirms termiņa.

 

Publicēšanas datums: [24.04.2018]