Video ierakstu izveide

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/112

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Video ierakstu izveide

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Rundman” EUR 600,00 (seši simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

06.09.2018.
Izpildes termiņš: 06.09.2018. – 30.09.2018., un līdz pilnīgai saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [28.09.2018]