Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude, apkope, uzpilde un remonts

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  
tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/70

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

ugunsdzēšamo aparātu pārbaude, apkope, uzpilde un remonts

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „FN Serviss” EUR 2463,06 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro un 06 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

22.11.2018.
Izpildes termiņš: 22.11.2018. – 31.12.2019., un līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

 

Publicēšanas datums: [29.11.2018]