Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Tukumā, Raudas ielā 12a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,  fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/62

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Tukumā, Raudas ielā 12a

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena vienam mēnesim (bez PVN):

SIA „SOL BALTIC OU” EUR 389,55 (trīs simti astoņdesmit deviņi euro un 55 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

01.05.2018.
Izpildes termiņš: 01.05.2018. – 30.06.2018. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [27.04.2018]