Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Rīgā, Baldones ielā 2

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,  fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/62

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Rīgā, Baldones ielā 2

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena vienam mēnesim (bez PVN):

SIA „Jumis HB” EUR 512,14 (pieci simti divpadsmit euro un 14 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

01.05.2018.
Izpildes termiņš: 01.05.2018. – 30.06.2018. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [08.05.2018]