Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Jelgavā, Pasta ielā 43

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,  fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/62

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Jelgavā, Pasta ielā 43

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena vienam mēnesim (bez PVN):

SIA „CS KOMERCSERVISS” EUR 574,84 (pieci simti septiņdesmit četri euro un 84 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

01.05.2018.
Izpildes termiņš: 01.05.2018. – 30.06.2018. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [15.05.2018]