Taksometru pārvadājumu pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/76

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

taksometru pārvadājumu pakalpojumi

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

A/S „Rīgas Taksometru parks” EUR 826,45 (astoņi simti divdesmit seši euro un 45 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

31.05.2018.
Izpildes termiņš: 31.05.2018. – 31.05.2020., un līdz pilnīgai saistību izpildei

 

Publicēšanas datums: [07.06.2018]