SIA „JUMIS HB”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/132

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

 SIA „JUMIS HB” EUR 6285,75 (seši tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 75 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

01.11.2018.; līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [06.11.2018]