SIA „Datorika”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/88

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

SIA „Datorika”  EUR 9900,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 0 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

06.06.2018.; līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [06.06.2018]