SIA „AService”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Finanšu vadības departaments tālr.67038890

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/140

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Konsultanta pakalpojumi izmaiņu veikšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras grāmatvedības uzskaitē

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

SIA „AService” EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 0 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

29.10.2018.; līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [31.10.2018]