Poligrāfijas pakalpojumi VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/102

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 poligrāfijas pakalpojumi VSAA

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Dardedze hologrāfija” EUR 2230,00 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

27.07.2018.
Izpildes termiņš: 27.07.2018. – 31.12.2018., un līdz pilnīgai saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [09.08.2018]