Pensionāra apliecību izgatavošana VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/93

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Pensionāru apliecību izgatavošana VSAA

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Dardedze hologrāfija” EUR 1550,00 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

18.06.2018.
Izpildes termiņš: 18.06.2018. – 11.07.2018., un līdz pilnīgai saistību izpildei

 

Publicēšanas datums: [20.06.2018]