Pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās inventarizācijas risinājuma uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/152

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās inventarizācijas risinājuma uzturēšana

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena:

 

SIA „Timesaving” EUR 3523,00 (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

29.12.2017.
Izpildes termiņš: 02.01.2018. – 31.12.2020., un līdz savstarpējo saistību izpildei

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]