Nekustamā īpašuma Valmierā, Meža ielā 7, telpu noma

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/120

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” nomas maksa mēnesī EUR 1005,60 (viens tūkstotis pieci euro un 60 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

15.01.2018.
Izpildes termiņš: 01.02.2018. – 31.01.2021., un līdz brīdim, kad puses pēc līguma termiņa beigām ir pilnībā izpildījušas līgumsaistības.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]