Nekustamā īpašuma Graudu ielā 50, Liepājā, telpu nomas līgums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/159

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

Nekustamā īpašuma Graudu ielā 50, Liepājā, telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” EUR 2671,82 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit viens euro un 82 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

22.01.2018.
Izpildes termiņš: 01.01.2018. – 31.12.2020., un līdz brīdim, kad puses pēc līguma termiņa notecējuma ir pilnībā izpildījušas līguma saistības.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]