Nekustamā īpašuma Baldones ielā 2, Rīgā, apdrošināšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2018/38

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

nekustamā īpašuma Baldones ielā 2, Rīgā, apdrošināšana

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

AAS „BTA Baltic Insurance Company” EUR 170,96 (viens simts septiņdesmit euro un 96 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

12.03.2018.
Izpildes termiņš: 12.05.2018. – 11.05.2020.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]