Nekustamā īpašuma Alūksnē, Baložu bulvārī 3 un 3a, telpu nomas līgums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
 tel. 67013628,  fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/42

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Nekustamā īpašuma Alūksnē, Baložu bulvārī 3 un 3a, telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

VSIA „Šampētera nams” nomas maksa mēnesī EUR 1186,03 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit seši euro un 03 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

05.06.2018.
Izpildes termiņš: 01.01.2018. – līdz 31.12.2018.

 

Publicēšanas datums: [08.06.2018]