Nedzīvojamo telpu Raiņa bulvāris 19, Preiļi, noma

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/95

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Nedzīvojamo telpu Raiņa bulvāris 19, Preiļi, noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (ar PVN):

Preiļu novada dome nomas maksa mēnesī EUR 82,14 (astoņdesmit divi eiro euro un 14 centi), periodā no 01.08.2018.-31.12.2018. nomas maksa mēnesī EUR 49,28 (četrdesmit deviņi eiro euro un 28 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

22.06.2018.
Izpildes termiņš: 01.08.2018. – 31.12.2021., un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicēšanas datums: [23.07.2018]