Nedzīvojamo telpu noma Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/143

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Nedzīvojamo telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” nomas maksa mēnesī EUR 171,11 (viens simts septiņdesmit viens euro un 11 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

14.12.2017.
Izpildes termiņš: 01.01.2018. – 31.12.2020., un līdz brīdim, kad puses pēc līguma termiņa beigām ir pilnībā izpildījušas līgumsaistības.

Publicēšanas datums: [23.03.2018]