Nedzīvojamo telpu noma Gulbenē, Ozolu ielā 2a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/137

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

Nedzīvojamo telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Gulbenes nami” nomas maksa mēnesī EUR 340,75 (trīs simti četrdesmit euro un 75 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

20.12.2017.
Izpildes termiņš: 01.01.2018. – 31.12.2020., un līdz brīdim, kad puses pēc līguma termiņa beigām ir pilnībā izpildījušas līgumsaistības.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]