Mobilo telefonu sakaru pakalpojums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/67

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

mobilo telefonu sakaru pakalpojums

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena:

SIA „BITE LATVIJA” EUR 3644,96 (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 96 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

29.06.2018.
Izpildes termiņš: 29.06.2018. – 31.08.2021 vai līdz Līguma summas sasniegšanai (atkarīgi no tā, kurš no nosacījumiem ir iestājies pirmais), un līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [05.07.2018]