Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,  fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/87

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojums

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

A/S „Berendsen Tekstila Serviss” EUR 6700,00 (seši tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

02.07.2018.
Izpildes termiņš: 02.07.2018. – un līdz 01.07.2020., vai līdz Līguma summas sasniegšanai.

 

Publicēšanas datums: [03.07.2018]