Mācību kurss „Vadītājs un pārmaiņas, Vadītāja loma pārmaiņu laikā”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Personāla daļa tālr.67011822

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/66

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Mācību kurss „Vadītājs un pārmaiņas, Vadītāja loma pārmaiņu laikā”

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 SIA  Triviums apmācība EUR 1205.00 (viens tūkstotis divi simti pieci eiro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

05.04.2018.;
no 05.04.2018. līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [24.04.2018]