Logu, durvju un stikloto starpsienu mazgāšanas pakalpojums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/69

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Logu, durvju un stikloto starpsienu mazgāšanas pakalpojums

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „IMPEL SERVIKS” EUR 7529,78 (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro un 78 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

21.06.2018.
Izpildes termiņš: 21.06.2018. – 31.08.2019., un līdz pilnīgai saistību izpildei

 

Publicēšanas datums: [25.06.2018]