Kalendāru iegāde VSAA 2019.gadam

 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskā nodrošinājuma daļa,  tel.:67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/165

Līguma (iepirkuma) veids:

piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

kalendāru iegāde VSAA 2019.gadam

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Daiļrade EKSPO” EUR 3125,41 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro un 41 cents)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

29.11.2018.
Izpildes termiņš: 29.11.2018. 21.12.2018., un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [06.12.2018]