Inženierkomunikāciju un elektroapgādes sistēmu apkope un remonts VSAA nodaļās Rīgā, Baldones ielā 2 un Raunas ielā 64

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2018/26

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

inženierkomunikāciju un elektroapgādes sistēmu apkope un remonts VSAA nodaļās Rīgā, Baldones ielā 2 un Raunas ielā 64

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Dartes” EUR 1157,00 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit septiņi euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

08.03.2018.
Izpildes termiņš: 01.04.2018. – 31.03.2019. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]