Informācijas publicēšana blogā vecāku informēšanai par VSAA pabalstiem bērniem ar invaliditāti

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/160

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Informācijas publicēšana blogā vecāku informēšanai par VSAA pabalstiem bērniem ar invaliditāti.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „B Impact” EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

26.11.2018.
Izpildes termiņš: 26.11.2018. – līdz 21.12.2018.

 

Publicēšanas datums: [29.11.2018]