Infografiku izstrāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/97

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Infografiku izstrāde

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Bright Digital Group” EUR 1351,23 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens euro un 23 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

12.07.2018.
Izpildes termiņš: 12.07.2018. – 31.10.2018., un līdz pilnīgai saistību izpildei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicēšanas datums: [23.07.2018]