Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana (ārpuskārtas) VSAA struktūrvienībām

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/81

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana (ārpuskārtas) VSAA struktūrvienībām

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

SIA „Lattelecom”
EUR 9999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 0 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

25.05.2018.
no 25.05.2018. līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [28.05.2018]