Dokumentu lietu vāku iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskā nodrošinājuma daļa,  tel.:67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2018/11

Līguma (iepirkuma) veids:

 

piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

dokumentu lietu vāku iegāde

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Zelta Rudens Printing” EUR 3672,50 (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro un 50 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

26.01.2018.
Izpildes termiņš: 26.01.2018. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]