Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Saldū, Avotu ielā 12

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2018/19

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Saldū,
Avotu ielā 12

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Mega Sargs” EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

01.02.2018.
Izpildes termiņš: 01.02.2018. – 31.01.2020. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]