Par rindu regulēšanas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  
tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/143

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

rindu regulēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „HANSAB” EUR 1652,89 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit divi euro un 89 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

05.11.2018.
Izpildes termiņš: 05.11.2018. – 31.11.2021., bet ne ilgāk kā līdz līguma summas sasniegšanai.

 

Publicēšanas datums: [29.11.2018]