Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 10

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2018/19

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 10

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):


SIA „ALFA iSG” EUR 1200,00
(viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

31.01.2018.
Izpildes termiņš: 01.02.2018. – 31.01.2020. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]