Darbinieku un apmeklētāju krēslu ķīmiskā tīrīšana VSAA nodaļās Vidzemē un Latgalē

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  
tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/167

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

darbinieku un apmeklētāju krēslu ķīmiskā tīrīšana VSAA nodaļās

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „IMPEL SERVIKS” EUR 1789,50 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 50 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

16.11.2018.
Izpildes termiņš: 16.11.2018. – 21.12.2018., un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [10.12.2018]